top of page

Privacyverklaring

Soulwork.GertrudeGold B.V., ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer 76150259, rechtsvorm: Besloten Vennootschap, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 


GertrudeGold B.V./Soulwork


Praktijk adres: 


Professor Moserstraat 40-A


6224BL Maastricht

 

Postadres: 


Hoogbrugstraat 50-A


6221CS Maastricht


Tel.: +31 (0) 651316757


Email: soulwork@gertrudegold.com


Verantwoordelijke Gegevensbescherming van GertrudeGold B.V./Soulwork te bereiken via bovenstaand mailadres

UW PRIVACY
Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens. Uw privacy in Coaching/Therapie.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.


GertrudeGold B.V./Soulwork verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
In uw dossier worden de volgende persoonsgegevens opgenomen: 


• Voor- en achternaam 


• Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats 


• Telefoonnummer 


• E-mailadres 


• Geboortedatum


Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 


• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,


• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw gegevens worden daarom bewaard in een beveiligde omgeving. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 


• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 


• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 


• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

UW PRIVACY OP ONZE WEBSITE
Cookies, of vergelijkbare technieken


GertrudeGold B.V./Soulwork gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GertrudeGold B.V./Soulwork gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie ook onze cookieverklaring U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ GertrudeGold B.V./Soulwork is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van sociale media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.


Lees meer in onze cookieverklaring.


1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
GertrudeGold B.V./Soulwork heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van een van onze websites jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via soulwork@gertrudegold.com, dan verwijderen wij deze informatie.


2. Bewaartermijn persoonsgegevens 
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Uw gegevens in de financiële administratie worden volgens de belastingwet 7 jaar bewaard.


3. Beveiliging persoonsgegevens 
GertrudeGold B.V./Soulwork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via soulwork@gertrudegold.com


4. Delen van persoonsgegevens met derden 
GertrudeGold B.V./Soulwork verkoopt uw gegevens beslist niet aan derden en zal deze uitsluitend na uw expliciete toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GertrudeGold B.V./Soulwork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


5. Gegevens inzien, aanpassen of overdragen 
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 
Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar soulwork@gertrudegold.com
GertrudeGold B.V./Soulwork wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


6. Geautomatiseerde besluitvorming 
GertrudeGold B.V./Soulwork neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 

bottom of page