top of page

Algemene voorwaarden

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor ‘Soulwork’, Transpersoonlijke Regressietherapie’ gevestigd te Maastricht. Ingeschreven onder GertrudeGold in de Kamer van Koophandel nummer 54769418, vertegenwoordigd door G.H.F. van Veldhoven, hierna te noemen therapeut.
 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door ‘Soulwork’, tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Therapeut


De therapeut, G.H.F. van Veldhoven, is aangesloten bij de NVRT (Nederlandse Vereniging voor Regressie- en reïncarnatietherapie), registratienummer NVRT-L-1422 is gehouden aan de beroepscodes van de genoemde beroepsverenigingen en is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
 Op grond van de wet Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg valt de therapeut tevens onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Behandelovereenkomst


De behandelovereenkomst wordt gesloten tussen de therapeut en de cliënt door het ondertekenen van een overeenstemmingsverklaring. 
Indien dit formulier om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, dan is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een consult.
Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd het therapieproces op ieder willekeurig moment te stoppen, dan wel op te schorten. De therapeut zal, indien nodig, voor correcte doorverwijzing zorg dragen.
De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.


Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering


De kosten voor een intake en het uurtarief voor vervolgconsulten zijn gepubliceerd op soulwork.gertrudegold.com. 
Tarieven zijn inclusief voorbereiding, voor- en nagesprek en verslaglegging. Starttarief is altijd één uur.
 Een gemiddelde therapie sessieduur is 2 tot 2,5 uur. Een enkele keer kan een sessie uitlopen. De kosten worden per tijdseenheid van 15 minuten berekend.


De betalingswijze is contant of via een betaalverzoek na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een bewijs van betaling. Een factuur wordt per email of per post opgestuurd.
Indien is overeengekomen betalingen per bankoverschrijving te voldoen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn, ontvangt u een herinnering. Indien op deze herinnering binnen 14 dagen betaling  uitblijft, worden de facturen ter incasso overhandigd. In dat geval worden er extra kosten aan incassokosten en (contractuele) rente in rekening gebracht.


Afspraken kunnen kosteloos tot 48 uur voor de therapiesessie telefonisch of per email worden afgezegd. Indien de cliënt later afzegt, of zonder afzegging niet op een afspraak verschijnt, wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.
 Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan telefonisch en/of per email bericht. De kosten van het geplande consult komen dan te vervallen.Cliëntendossier


De door de cliënt verstrekte gegevens worden conform de wettelijke eisen vertrouwelijk behandeld. Op verzoek van de cliënt kan de cliënt inzage hebben in zijn/haar cliëntendossier.


Geschillen


Ingeval van een klacht dient de cliënt contact op te nemen met de therapeut. Beide partijen zullen zich inspannen om geschillen samen op te lossen, voordat zij een beroep den op een rechter.


Disclaimer


De therapeut is niet aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.

BTW NL001690463B65

bottom of page